Posiedzenie

2019-04-07 Aktualności
W dniu 6,04.2019 r.odbyło sie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na którym omawiano szeroki wachlarz spraw na czas terażniejszy jak też przyszły. W każdej działalności ważne są  środki finansowe-omówiono wpłaty składek  przez członków zarządu jak też przez członków stowarzyszenia. Najniższa składka wynosi 2 zł\mie, tj 25 zł \rok, to jest stać opłacić przez każdego emeryta lub rencistę.Jak rodziła się myśl powołania stowarzyszenia  to hasłem przewodnim była myśl ocalić od zapomnienia. Zarząd Stowarzyszenia prosi absolwentów  by otworzyli się stali się potrosze  społecznikami i współtworzyli dzieło stowarzyszenia kierowane przez zarząd.Autor monografii zwrócił niewykorzystane zdjęcia i pamiątki  częsciowo już je oddano ,pozostałe są do odbioru u Andrzeja Lichockiego.Podjęto decyzję  o napisaniu następnej  monografii  szkoły w której będzie opis  dalszych wspomnień oraz  uzupełnienie brakujących danych w pierwszym wydaniu. Zeby się tak stało jest potrzeba włączenie się  wszystkich absolwentów i zainteresowanych by w póżniejszym czasie  nie dochodziło do niezadowolenia że jest coś niekompletne.W tym celu jest powołany skład redakcyjny który będzie na bieżąco tworzył i wspomagał zainteresowanych. Podjęto uchwałę o przystapieniu  do Stowarzyszenia Kamienny Krąg,przez  to będziemy jednostką prężniejszą ,może uda sie uzyskać srodki unijne.Obecnie budynek byłego technikum jest w remoncie,otrzymaliśmy w nim pomieszczenie dla naszego stowarzyszenia.Po wprowadzeniu się stworzymy izbę pamięci oraz pomieszczenia biurowe.Prosimy o korzystanie z strony internetowej oraz innych środków komunikacji  w celu udzielania nam podpowiedzi,porad,spostrzeżeń. Pragniemy nadmienić ,że posiadamy jeszcze książkę monografia szkoły -każdy kto wpłaci składkę członkowską  25zł otrzyma książke gratis -absolwencie nic nie tracisz,                                                                                                                     Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie Zarządu

2019-03-31 Aktualności
W dniu 6.04.2019 r o godz 11 w pomieszczeniu Andrzeja  Lichockiego odbędzie sie Posiedzenie Zarządu na które  serdecznie zapraszamy zainteresowanych.                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Pałacowe Wzgórze" w Bałtowie. Temat posiedzenia; 1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r. 3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020. 4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r. 5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski. Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy. Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Pałacowe Wzgórze" w Bałtowie. Temat posiedzenia; 1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r. 3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020. 4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r. 5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski. Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy. Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja

2019-01-01 Aktualności
Szanowni Nauczyciele,Absolwenci Przyjaciele. Pragniemy poinformować ,że Stowarzyszenie Absolwentów  Nauczycieli i Przyjaciół Szkół Rolniczych"Pałacowe Wzgórze"w Bałtowie po wydaniu pierwszej edycji monografii  Absolwentów Bałtowa przymierza się do drugiego wydania o znacznie poszerzonej zawartości zdjęć, opisów jak też wspomnień przy Państwa udziale. Pozostały zdjęcia które nie były ujęte  w poprzednim  wydaniu oraz inne składniki wspomnień które będą ujęte w następnym opracowaniu. Pragniemy zaapelować do Państwa o zbieranie eksponatów\tarcze szkolne,legitymacje członkowskie, zdjęcia i inne. Wcześniejsze przygotowanie prac nad nowym wydaniem monografii pozwoli nam na dokładniejsze i bardziej rzeczowe opracowanie. Wspomnienia nie muszą odnosić się wyłącznie do okresu szkolnego,można opisać okresy z życia rodzinnego,zawodowego z zaznaczeniem jaki wpływ miała edukacja w bałtowskiej szkole. Szkołę ukończyło kilka tysięcy osób, ileż było w tym czasie szczęśliwych przeżyć, dramatów,rozterek miłosnych. Corocznie nasze przygotowanie zawodowe zwiększało swoją wartość. Każdy z nas niech te najbardziej gorące zdarzenia przeniesie do monografii. Wielu z nas określiło to miejsce jako małą ojczyznę.  Prośbę kierujemy do grona pedagogicznego, przecież Wy przez cały okres naszej edukacji kształtowaliście, oprócz nauki, nasze charaktery, przygotowywaliście nas jak się zachować w sytuacjach  krytycznych, uczyliście patriotyzmu,wiary,obowiązkowości.   Zawód pedagoga każdego stopnia jest kwiatem zawodów, za to chylimy przed Wami czoła dziękujemy jak również  przepraszamy za gorzkie chwile.  Każdy pedagog znał dobrze swego podopiecznego i możemy razem stworzyć piękne dzieło  naszego domu.

Harmonogram

2018-12-20 Inne
Pliki do pobrania: harmonogram.doc harmonogram.pdf

Deklaracje

Pliki do pobrania: Deklaracja członkowska - status członka zwyczajnego.doc Deklaracja członkowska - status członka zwyczajnego.pdf Deklaracja członkowska - status członka wspierającego - przyjaciela - osoba fizyczna.doc Deklaracja członkowska - status członka wspierającego - przyjaciela-osoba fizyczna.pdf Deklaracja członkowska - status członka wspierającego - przyjaciela-firma.doc Deklaracja członkowska - status członka wspierającego - przyjaciela-firma.pdf

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych „ Pałacowe wzgórze” w Bałtowie   Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych „Pałacowe wzgórze” w Bałtowie w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”. 2. Podstawą działania stowarzyszenia są postanowienia niniejszego Statutu oraz przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 3. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym według załączonego wzoru. § 2 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. § 3 Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju. § 4 Czas działania stowarzyszenia jest nieograniczony. § 5 Siedzibą Stowarzyszenia jest: Bałtów, gmina Bałtów, woj. Świętokrzyskie. § 6 Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.   Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji § 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Aktywizowanie i organizacja środowisk absolwentów, rozwijanie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy w kraju i w ramach integracji europejskiej.  2. Tworzenie warunków do nawiązywania i utrzymywania więzi między absolwentami oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych poprzez różne formy pomocy. 3.  Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły w szerzeniu oświaty rolniczej,  oraz dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i miejscowości Bałtów 4. W miarę możliwości finansowej wspieranie uzdolnionej młodzieży z biednych rodzin wiejskich, w dziedzinie edukacji, kultury oraz kultury fizycznej i sportu.   § 6 Cele te Stowarzyszenie realizuje (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym RODO) poprzez: 1. Pozyskiwanie i gromadzenia środków finansowych na realizacje przyjętych celów statutowych 2. Gromadzenie i aktualizowanie danych o absolwentach i ich losach oraz utworzenie bazy informacyjnej dla potrzeb realizacji zadań statutowych 3. Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (zjazdy absolwentów, spotkania jubileuszowe, z twórcami kultury, wycieczki itp.) 4. Wspieranie finansowe (zapomogi, stypendia) i pozafinansowe 5. Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych w środowiskach wiejskich, jak; uniwersytety ludowe, zimowe turnusy edukacyjne połączone z wypoczynkiem, szkolenia, wycieczki, prelekcje i warsztaty twórcze dla dorosłych i młodzieży wiejskiej. 6. Prowadzenie działalności publikacyjno - informacyjnej związanej z celami Stowarzyszenia (wydawanie monografii, pamiętników, ksiąg pamiątkowych, utworów literackich, których autorami są twórcy ludowi, nauczyciele i absolwenci szkoły oraz opracowań historycznych, turystycznych, zorganizowanie izby pamięci itp.) 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia § 7 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych. § 8 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, który jest absolwentem bądź nauczycielem Szkół Rolniczych w Bałtowie i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, rekomendowane przez członków zwyczajnych, które podzielają cele Stowarzyszenia i deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną przyczyniając się do realizacji tych ce­lów. 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna i prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia i jego działalność. § 9 Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. § 10 Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu. § 11 Każdy członek zwyczajny posiada: 1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia, 2) prawo uczestniczenia w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach, 3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. § 12 Członek zwyczajny jest zobowiązany: 1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele, 2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 3) płacić składkę członkowską określoną przez Zarząd Stowarzyszenia § 13 1. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  2. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich. 3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, jak również prowadzone przez nich przedsiębiorstwa, mają prawo używania nazwy oraz logo Stowarzyszenia w celach reklamowych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - na zasadach określonych uchwałą Zarządu. § 14 Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, 2) śmierci członka, 3) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 4) decyzje określone w pkt.3 podejmuje zarząd i powiadamia członka, który w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji może się odwołać do Walnego Zebrania. Rozdział IV. Władze i organy Stowarzyszenia. § 15 Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna. § 16 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu bezpośrednim, spośród zgłoszonych na Walnym Zebraniu kandydatów, 3. Wybory wszystkich władz Stowarzyszenia, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, 4. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić, że określone głosowania w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia będą przeprowadzane w sposób jawny. §17 Organem Stowarzyszenia jest również Kapituła Stowarzyszenia, jako honorowe kolegium uprawnione do wnioskowania o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz nadawanie tytułów honorowych. §18 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne - zwoływane w połowie i na koniec kadencji, albo nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  bądź na pisemny wniosek 2/3 liczby członków Stowarzyszenia. §19 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być podane do wiadomości na 30 dni przed terminem jego odbycia. §20 W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. §21 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i 1/3 w drugim terminie. §22 Do zadań Walnego Zebrania Członków należy: uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, ustanawianie wyróżnień, nagród i tytułów honorowych, rozpatrywanie odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń w sprawach członkostwa, podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. § 23 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 2. W skład Zarządu wchodzi 9 - 11 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 3. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa Zarządu, a następnie na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia. 4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. Po upływie kadencji Zarząd nadal pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu. § 24 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie i w porozumieniu z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes Zarządu,   W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. §25 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach odbywających się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 członków Zarządu. 3. Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% plus 1 członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. 4. Obradami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i osoby zaproszone przez członków Zarządu. §26 Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest honorowe. §27 Do Zarządu Stowarzyszenia należy: realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków uchwalanie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie kierunki działania, uchwalanie planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia, jego realizacja i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z jego wykonania, sporządzanie, zatwierdzanie i składanie sprawozdań finansowych do jednostek wynikających z przepisów prawnych, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia składki członkowskiej oraz innych form finansowego wspierania realizacji celów statutowych, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków oraz rozstrzyganie w innych sprawach związanych z członkostwem, przyznawanie pomocy materialnej, zatwierdzanie przyznanych przez Kapitułę nagród, wyróżnień i odznaczeń zwoływanie Walnych Zebrań Członków. § 28 W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym inne zaproszone przez Zarząd lub jego członków osoby. §29 1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, które wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. 3. Kadencja Komisji trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. §30 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, kontrola działalności finansowej, gospodarczej i merytorycznej Stowarzyszenia składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu sprawozdań o wynikach kontroli, występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu §31 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. Wszelkie decyzje Komisja podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków. §32 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. § 33 Kapituła Stowarzyszenia składa się z 9 członków wybieranych przez Zarząd Stowarzyszenia, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza Kapituły. W skład Kapituły powinno wchodzić, oprócz członków zwyczajnych, co najmniej po jednym członku, spośród członków wspierających i honorowych. §34 Kapituła obraduje w składzie minimum 5 osób. Członkostwo w Kapitule nie wyklucza udziału w innych organach Stowarzyszenia. § 35 Zasady przyznawania nagród, wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych zawiera regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia §36 Każdy z tych organów lub poszczególni jego członkowie może zostać odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w razie: naruszenie statutu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, bezczynności bądź rezygnacji więcej niż 1/2 składu członków danego organu. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić każdy organ Stowarzyszenia lub 1/2 uprawnionych do głosowania członków. §37 W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa, postanowienia końcowe §38 1. Źródłami powstania środków finansowych i majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, dotacje, subwencje, udziały, lokaty, dochody z działalności gospodarczej (przeznaczone w całości na realizację celów statutowych). 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 4.  Decyzje w sprawie gromadzenia środków, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. §39 Członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z działalnością Stowarzyszenia z uwzględnieniem jednak możliwości finansowych Stowarzyszenia. §40 Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. § 41 W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.– Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)  Załącznik do Statutu Stowarzyszenia - wzór znaku graficznego Stowarzyszenia(LOGO) Bałtów, dnia 06.10.2018 Pliki do pobrania: statut.doc statut.pdf  

ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA Zarząd 1. Andrzej Lichocki - Prezes Zarządu, agro@podmodrzewiem.com tel. 601979844; 2. Kazimierz Haraźny – I Wiceprezes, kazikharazny@wp.pl tel. 604641084; 3. Lidia Pastuszka – Wiceprezes, lidiapastuszka@wp. pl tel. 501313642; 4. Henryk Poręba - Wiceprezes,  hporeba@wp.pl tel. 603608525; 5. Aurelia Zapolska – Sekretarz, aureliazapolska@interia.eu tel. 504119044; 6. Lucyna Gębka – Skarbnik, lucynagebka7@wp.pl tel. 663931253; 7. Jarosław Basak – Członek, jarekbasak@op.pl tel. 606885209; 8. Michał Górniak – Członek, michal.gorniak@gomar.net.pl tel. 602518518; 9. Wiesław Pawlak – Członek, wiesław.pawlak1@wp.pl tel. 668422847; 10. Maria Stępień – Członek, naszbaltow.saipszr@gmail.com tel. 508446168; 11. Jan Turek - Członek, kartonturek@interia.pl tel. 603800240. Komisja Rewizyjna 1. Jarosław Chodała - Przewodniczący, alachodala@interia.pl tel. 507584534 2. Jan Bańcerowski - Wiceprzewodniczący, jbancerowski01@gmail.com tel. 604848242 3. Andrzej Niebrzydowski - Sekretarz, niebrzydowskiadrian@wp.pl tel. 604425135 4. Kazimierz Czerwiński - Członek, osml.ostrowiec@poczta.onet.pl tel. 412653162 5. Zbigniew Łyczak - Członek, malgorzatalyczak@wp.pl tel. 663900019 Pliki do pobrania: zarzad_i_komisja_rewizyjna.doc zarzad_i_komisja_rewizyjna.pdf  

Dane adresowe i kontaktowe

DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe wzgórze”. Siedziba: Bałtów 81, 27- 423 Bałtów, gm. Bałtów, pow. Ostrowiec Św. KRS 0000544402; REGON: 360865280; NIP: 6612371469 Konto bankowe: 15 8507 0004 2009 9000 7956 0001 Strona internetowa: www.absolwencibaltowa.pl E-mail Stowarzyszenia: stowarzyszenie@absolwencibaltowa.pl E-mail administratora strony: pawlakw@ absolwencibaltowa.pl Adresy do korespondencji: Andrzej Lichocki 27- 423 Bałtów, Wólka Bałtowska Kolonia 66, z dopiskiem (Stowarzyszenie Absolwentów), agro@podmodrzewiem.com; Aurelia Zapolska 27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 44, z dopiskiem (Stowarzyszenie Absolwentów), aureliazapolska@interia.eu Pliki do pobrania: kontakt.doc kontakt.pdf