Statut Stowarzyszenia

Statut

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Szkół Rolniczych „ Pałacowe wzgórze”

w Bałtowie

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych „Pałacowe wzgórze” w Bałtowie w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”.

2. Podstawą działania stowarzyszenia są postanowienia niniejszego Statutu

oraz przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

3. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym według załączonego wzoru.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

§ 4

Czas działania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest: Bałtów, gmina Bałtów, woj. Świętokrzyskie.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

Rozdział II.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Aktywizowanie i organizacja środowisk absolwentów, rozwijanie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy w kraju i w ramach integracji europejskiej. 

2. Tworzenie warunków do nawiązywania i utrzymywania więzi między absolwentami oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych poprzez różne formy pomocy.

3.  Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły w szerzeniu oświaty rolniczej,  oraz dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i miejscowości Bałtów

4. W miarę możliwości finansowej wspieranie uzdolnionej młodzieży z biednych rodzin wiejskich, w dziedzinie edukacji, kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

 

§ 6

Cele te Stowarzyszenie realizuje (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym RODO) poprzez:

1. Pozyskiwanie i gromadzenia środków finansowych na realizacje przyjętych celów statutowych

2. Gromadzenie i aktualizowanie danych o absolwentach i ich losach oraz utworzenie

bazy informacyjnej dla potrzeb realizacji zadań statutowych

3. Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (zjazdy absolwentów, spotkania jubileuszowe, z twórcami kultury, wycieczki itp.)

4. Wspieranie finansowe (zapomogi, stypendia) i pozafinansowe

5. Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych w środowiskach wiejskich, jak; uniwersytety ludowe, zimowe turnusy edukacyjne połączone z wypoczynkiem, szkolenia, wycieczki, prelekcje i warsztaty twórcze dla dorosłych i młodzieży wiejskiej.

6. Prowadzenie działalności publikacyjno – informacyjnej związanej z celami Stowarzyszenia (wydawanie monografii, pamiętników, ksiąg pamiątkowych, utworów literackich, których autorami są twórcy ludowi, nauczyciele i absolwenci szkoły oraz opracowań historycznych, turystycznych, zorganizowanie izby pamięci itp.)

7. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, który jest absolwentem bądź nauczycielem Szkół Rolniczych w Bałtowie i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, rekomendowane przez członków zwyczajnych, które podzielają cele Stowarzyszenia i deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną przyczyniając się do realizacji tych ce­lów.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna i prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia i jego działalność.

§ 9

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10

Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

Każdy członek zwyczajny posiada:

1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,

2) prawo uczestniczenia w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach,

3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,

2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) płacić składkę członkowską określoną przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, jak również prowadzone przez nich przedsiębiorstwa, mają prawo używania nazwy oraz logo Stowarzyszenia w celach reklamowych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – na zasadach określonych uchwałą Zarządu.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,

2) śmierci członka,

3) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) decyzje określone w pkt.3 podejmuje zarząd i powiadamia członka, który
w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji może się odwołać do Walnego Zebrania.

Rozdział IV.

Władze i organy Stowarzyszenia.

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata licząc od dnia

wyboru.

2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu bezpośrednim,

spośród zgłoszonych na Walnym Zebraniu kandydatów,

3. Wybory wszystkich władz Stowarzyszenia, przeprowadzane są w głosowaniu

tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej

liczby uprawnionych członków,

4. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić, że określone głosowania w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia będą przeprowadzane w sposób jawny.

§17

Organem Stowarzyszenia jest również Kapituła Stowarzyszenia, jako honorowe kolegium uprawnione do wnioskowania o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz nadawanie tytułów honorowych.

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie może być zwyczajne – zwoływane w połowie i na koniec kadencji, albo nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  bądź na pisemny wniosek 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§19

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być podane do wiadomości na 30 dni przed terminem jego odbycia.

§20

W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§21

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i 1/3 w drugim terminie.

§22

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 2. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 4. uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

 5. ustanawianie wyróżnień, nagród i tytułów honorowych,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń w sprawach członkostwa,

 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 23

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzi 9 – 11 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa Zarządu, a następnie na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia.

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. Po upływie kadencji

Zarząd nadal pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu.

§ 24

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
  i w porozumieniu z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes Zarządu,

 

 1. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach
  z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§25

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach odbywających się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 członków Zarządu.

3. Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% plus 1 członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia.

4. Obradami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności

Wiceprezes Zarządu.

5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i osoby zaproszone przez członków Zarządu.

§26

Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest honorowe.

§27

Do Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków

 2. uchwalanie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie kierunki działania,

 3. uchwalanie planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia, jego realizacja i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z jego wykonania,

 4. sporządzanie, zatwierdzanie i składanie sprawozdań finansowych do jednostek wynikających z przepisów prawnych,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia składki członkowskiej oraz innych form finansowego wspierania realizacji celów statutowych,

 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 7. podejmowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków oraz rozstrzyganie w innych sprawach związanych z członkostwem,

 8. przyznawanie pomocy materialnej,

 9. zatwierdzanie przyznanych przez Kapitułę nagród, wyróżnień i odznaczeń

 10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

§ 28

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym inne zaproszone przez Zarząd lub jego członków osoby.

§29

1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, które wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.

3. Kadencja Komisji trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

§30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

 2. kontrola działalności finansowej, gospodarczej i merytorycznej Stowarzyszenia

 3. składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu sprawozdań o wynikach kontroli, występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu

§31

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

Wszelkie decyzje Komisja podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków.

§32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem

doradczym.

§ 33

Kapituła Stowarzyszenia składa się z 9 członków wybieranych przez Zarząd Stowarzyszenia, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza Kapituły. W skład Kapituły powinno wchodzić, oprócz członków zwyczajnych, co najmniej po jednym członku, spośród członków wspierających i honorowych.

§34

Kapituła obraduje w składzie minimum 5 osób. Członkostwo w Kapitule nie wyklucza udziału w innych organach Stowarzyszenia.

§ 35

Zasady przyznawania nagród, wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych zawiera regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia

§36

Każdy z tych organów lub poszczególni jego członkowie może zostać odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w razie:

 1. naruszenie statutu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

 2. bezczynności bądź rezygnacji więcej niż 1/2 składu członków danego organu.

Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić każdy organ Stowarzyszenia lub 1/2 uprawnionych do głosowania członków.

§37

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa, postanowienia końcowe

§38

1. Źródłami powstania środków finansowych i majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

 4. dochody z działalności gospodarczej (przeznaczone w całości na realizację celów statutowych).

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

4.  Decyzje w sprawie gromadzenia środków, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§39

Członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z działalnością Stowarzyszenia z uwzględnieniem jednak możliwości finansowych Stowarzyszenia.

§40

Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 41

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.– Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 Załącznik do Statutu Stowarzyszeniawzór znaku graficznego Stowarzyszenia(LOGO)

Bałtów, dnia 06.10.2018

Pliki do pobrania:
statut.doc
statut.pdf